WINKELMANDJE
Bekijk uw winkelmandje

Producten in winkelmandje:   0

Totaal bedrag:   0.00


Bezorglijn 040 - 251 75 90
U heeft geen producten in uw winkelmandje
   BESTELLEN ZONDER REGISTREREN
   VANDAAG BESTELD = VANDAAG BEZORGD

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Website/Webshop (01/2013)              terug naar vorige pagina

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bekkers Bakkerij Eindhoven BV, gevestigd te Eindhoven aan het st.Trudoplein 2, hierna te noemen: Bakkerij Bekkers Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer :  91710502;  BTW-nr: NL865744798B01, e-mailadres: info@bakkerijbekkerseindhoven.nl

De toepasselijkheid van andere afspraken en/of voorwaarden, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt door Bakkerij Bekkers Eindhoven BV niet aanvaard, tenzij die uitdrukkelijk en schriftelijk met de koper worden overeengekomen. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via de website/ webshop geeft de klant van Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV aan dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en heeft aanvaard.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen en prijzen van Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV zijn vrijblijvend. Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV  accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet (website/webshop www.bakkerijbekkerseindhoven.nl ) komt de overeenkomst tot stand. Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals bv. het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV bezorgt in een beperkt gebied gedane bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.30 uur, tenzij anders overeengekomen. Bezorgkosten staan op de website vermeld. De klant dient er voor te zorgen dat er iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Bakkerij Bekkers Eindhoven BV  zal steeds streven naar een snelle levering van de bestelde producten. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief en niet als een fatale termijn te beschouwen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, daarover twijfel bestaat of de klant een klacht heeft dient de klant Bakkerij Bekkers Eindhoven BV  daarover, op straffe van verval van alle rechten, onverwijld doch uiterlijk binnen twee (2) dagen, schriftelijk/per email te informeren, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de aard van de klacht en/of het probleem is.

Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 3 uur na aflevering, schriftelijk/per email, bij Bakkerij Bekkers te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Betaling

Betaling van door de klant bij Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV bestelde producten geschiedt door middel van contante betaling in de winkel of aan de bezorger van het bestelde product. In het geval dat Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV een factuur stuurt zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.

Belangrijk is dat u de juiste NAW-gegevens en factuurgegevens opgeeft, als bijv. tenaamstelling, referentie en/of kostenplaats.
Voor aanpassingen van een factuur of het opnieuw opmaken van factuur brengen wij € 5.00 administratiekosten in rekening.

Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakkerij Bekkers Eindhoven BV 

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot de hiervoor genoemde termijnen. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Bekkers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Bekkers.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat over naar de klant, zodra de aflevering feitelijk heeft plaatsgevonden. De eigendom van de geleverde producten gaat evenwel pas over, indien en zodra de klant aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij Bekkers opgave doet van een adres is Bakkerij Bekkers  Eindhoven BV gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen onmiddellijk en schriftelijk te melden aan:

Bakkerij Bekkers Eindhoven BV
st. Trudoplein 2
5616 GZ
Eindhoven
info@bakkerijbekkerseindhoven.nl

Aansprakelijkheid

Bakkerij Bekkers is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Bekkers en/of mederwerkers is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Bekkers Eindhoven BV komen. Bakkerij Bekkers Eindhoven BV draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Bekkers EIndhoven BV eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Bekkers Eindhoven BV  is niet aansprakelijk voor misverstaan, miscommunicatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Bekkers Eindhoven BV. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door u Bakkerij Bekkers Eindhoven BV uitgesloten.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij Bekkers geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Bekkers. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Bekkers Eindhoven BV mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Bekkers Eindhoven BV.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Bekkers Eindhoven BV en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 1 dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakkerij Bekkers Eindhoven BV te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 1 uur na aflevering bij Bakkerij Bekkers Eindhoven BV te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakkerij Bekkers Eindhoven BV
St Trudoplein 2
5616 GZ
Eindhoven
040 2517590
www.bakkerijbekkerseindhoven.nl
info@bakkerijbekkerseindhoven.nl

terug naar vorige pagina